2015 Gulf barra fishing week 4 – Never take an Englishman fishing!